Toetusmeetmed

Alustava ettevõtja starditoetus kuni 20 000 €. Toetuse eesmärk toetada kasvupotentsiaaliga alustavate ettevõtjate loomist. Starditoetus on mõeldud kuni 3 aastat vanadele ettevõtetele, kelle müügitulu jääb alla 40 000 €.

Kagu-Eesti toetus 20 000 – 60 000 €. Antakse eesmärgiga aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja uuendusmeelsust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.

Ehituse e-hüpe toetus summas 1000 – 160 000 €. Toetuse eesmärk on stimuleerida ehitusvaldkonna ettevõtjaid looma ja rakendama uuenduslikke digilahendusi, mis aitavad tõsta sektori tootlikkust ja laiendada e-ehituse platvormil pakutavate teenuste hulka.

2023. a augustis avaneb VIIMAST KORDA PRIA meede 6.4 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus. PRIA 6.4 maaelu edendamise toetuse eesmärk on luua eeldused uute töökohtade tekkeks maapiirkonnas väljaspool põllumajandussektorit.

Toetatakse Ida-​​Viru majanduse mitmekesistamist

Toetatakse uusi töökohti loovate või olemasolevaid säilitavate Ida-​Virumaa väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja lisandväärtuse kasvu. Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.

Innovatsiooniosak on toetus, millega toetatakse ettevõtjate koostööd teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega, et katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta, teha uuringuid jm.

Ida-Viru toetus on mõeldud Ida-Virumaa ettevõtetele, mis tegutsevad mäetööstuse, töötleva tööstuse, elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise, info ja side, kutse, teadus- ja tehnikaalane tegevuse valdkonnas.