Ida-​Viru väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus / avatud

Toetatakse Ida-​​Viru majanduse mitmekesistamist

Toetatakse uusi töökohti loovate või olemasolevaid säilitavate Ida-​Virumaa väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja lisandväärtuse kasvu. Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.

Toetuse maksimaalne suurus on 500 000 € ja omafinantseering vähemalt 50%. 

Kes saab taotleda ja millised on tüüptingimused?

 • VKEd, mis kuuluvad järgmistesse valdkondadesse:
  • C jagu – töötlev tööstus;
  • D jagu – elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine;
  • E jagu – osa 383 materjalide taaskasutusele võtmine;
  • I jagu – majutus ja toitlustus;
  • J jagu – info ja side;
  • M jagu – kutse-​, teadus-​ ja tehnikaalane tegevus.

Milleks toetust saab kasutada?

 • Toetatakse uue ettevõtte või üksuse rajamist, uue toote tootmist või teenuse osutamist, tootmisvõimsuse suurendamist või olemasoleva ettevõtja kogu tootmisprotsessi täielikku ümberkorraldamist:
  • masinate ja seadmete ning nende kasutamiseks vajamineva immateriaalse vara ost, sh võrguühendusega liitumine või olemasoleva võrguühenduse muutmine;
  • tootearendus ja selle tulemusel valminud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemine;
  • ettevõtja toote või teenusega seotud protsesside arendus;
  • põhimõtte „ei kahjusta oluliselt” hinnangu koostamine.

Millised on taotlemiseks vajalikud dokumendid?

 • Taotlusvorm
 • Projektiplaan
 • Majandusnäitajate prognoos
 • Projekti detailne eelarve
 • “Ei kahjusta oluliselt” dokumendid
 • Äriplaan
 • Kasumiaruanne ja bilanss
 • Lisaks vajadusel (volikiri, kontserni liikmete skeem, kinnistudokumendid

Taotlemiseks on kõigepealt vaja läbida eelhinnang ja seejärel esitada toetustaotlus.

Oleme alates 2012. aastast koostanud hinnanguliselt 330 rahastustaotlust ja äriplaani kõikvõimalikest valdkondadest (teenused, transport, tootmine, toitlustus, disain jne)