Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus / avatud

Aitame sind kogu taotlusprotsessi jooksul vajaliku dokumentatsioonis koostamise, eelhinnangu läbimise ning taotluse esitamisega e-keskkonda. Toetuste taotlemise protsess võib ettevõtjale endale olla koormav, nõuda suurt ajalist panust, aga sunnib ka tegelema bürokraatlike protsessidega ning vormide täitmisega. Aitame selle osa sinu eest ära teha.

Ida-Viru toetus – ettevõtluse investeeringud

Ida-Viru toetus on mõeldud Ida-Virumaa ettevõtetele, mis tegutsevad mäetööstuse, töötleva tööstuse, elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise, info ja side, kutse, teadus- ja tehnikaalane tegevuse valdkonnas.

EASi Ida-Viru toetus on minimaalselt 500 000 € ja omafinantseeringu osakaal vähemalt 35%. Seega selleks, et saada minimaalset toetust 500 000 €, on omaosalus vähemalt 269 230,80 € ning koguinvesteering 769 230,80 €.

Enne taotluse esitamist peab ettevõtja läbima kohustusliku eelnõustamise EASi konsultandiga.

Ida-Viru toetus – milleks saab kasutada:

 • Materiaalse vara soetamiseks või rentimiseks.
 • Vara seadistamiseks, transpordiks ja transpordi kindlustamiseks, kui need kulud arvestatakse ostuhinna hulka.
 • Immateriaalse vara soetamiseks.
 • Tootmiseks vajaliku ehitise ehitamiseks või rentimiseks.
 • Taastuvatest allikatest energia tootmisesse investeerimiseks.
 • Tootearenduse ja rakendusuuringute teostamiseks (töötasud, lähetused, teenused, materjalid, seadmete kasutamine).
 • Intellektuaalomandi esmakaitse taotlemiseks.
 • Töötajate koolitamiseks.
 • Konsultatsioonideks, hinnangute koostamiseks ja projekteerimiseks.
 • Taristu arendamiseks ja võrkudega liitumiseks.

Milleks ei saa kasutada:

 • Maa soetamiseks.
 • Hoone või selle osa renoveerimiseks.
 • Kasutusrendi tüüpi liisingumakseteks.
 • Liiklusvahendite ja liikurmasinate soetamiseks.
 • Puhkuse-, erisoodustustasude ja preemiate maksmiseks.
 • Kaubamärgi kaitsmiseks.
 • Tasemeõppeks, toitlustamiseks, halduskuludeks.

Täpsemad tingimused toetuse kohta leiad EASi lehelt.

Taotluseks vajalikud dokumendid:

Taotlusele tuleb lisada veel:

 • Taotleja äriplaan.
 • Taotleja kinnistu omandi- või kasutusõigust tõendavad dokumendid või andmed (kinnistu kohta, millele tarnitavate seadmete ostuks või hoonete ja rajatiste ehitamiseks toetust taotletakse).
 • Ehitamise korral ülevaade ehitusloa taotlemiseks taotleja poolt tehtud ja kavandatavatest tegevustest koos ajakava ning vastavasisulise dokumentatsiooniga.
 • Koolitusplaan, mis sisaldab eeldatavat koolitatavate arvu, eelarve ülevaadet, koolituste kirjeldust, mahtu ja kestust (kui projekti tegevustes on kavandatud koolitused).
 • Inglise keelne projektiplaani koos lisadega, kui eelnõustamise käigus selgus vajadus kaasata taotluse hindamisse väliseksperte.
 • Toetuse taotlemisel taastuvallikatest toodetud energia edendamisse tehtavate investeeringute elluviimiseks tuleb lisada dokumentatsioon, mis tõendab ja põhjendab, millisest üldise grupierandi artikli 41 punktis 6 toodud alapunktist lähtuvalt on vajalik investeerimiskulud määratleda.
 • Jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga.
 • Taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne, kui selle esitamise tähtaeg on saabunud, aga see ei ole kättesaadav äriregistris.
 • Taotleja kontserni kuuluvuse korral emaettevõtja või kontserni viimase kinnitatud majandusaasta aruande koopia, kui aruanne ei ole äriregistrist kättesaadav.
 • Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni ja kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal