Innovatsiooniosak / avatud

 • Toetust saab projekt, mis on suunatud uudse lahenduse arendamiseks, mis on vähemalt ühest TAIE fookusvaldkonnast ja mille teostamiseks puuduvad taotlejal ressursid, teadmised, oskused või kogemused.
 • Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega ettevõtja.
 • Toetust saab taotleda kuni kaks korda.

Innovatsiooniosak – mille jaoks toetust saab?

 • Prototüübi valmistamine.
 • Komponentide tehnoloogiline arendus, testimine ja demonstreerimine.
 • Tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamine, teostatavusuurinfu läbiviimine.
 • Patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitsealane nõustamine, uuring ja registreerimine.
 • Akrediteerimine, sertifitseerimine, standardimine, vastavushindamine, metroloogia teenus.

Kes saavad olla teenuse pakkujad?

 1. Eesti standardiorganisatsioon, Eesti metroloogia keskasutus ja akrediteeritud kalibreerimis-​ ja katselaborid,  patendivolinikud.
 2. Tehnoloogia arenduskeskused, positiivselt evalveeritud teadus-​ ja arendusasutused, kompetentsikeskused.
 3. Rakenduskõrgkoolid, ülikoolid ja kõrgkoolid (teadus-​ ja arendusasutused, mis on asutatud riigiasutusena, kohaliku omavalitsuse asutusena, avalik-​õigusliku juriidilise isikuna või avalik-​õigusliku juriidilise isiku asutusena).
 4. Teiste Euroopa Liidu riikide kalibreerimis-​ ja katselaborid, kes on seal akrediteeritud.
 5. Insenertehnilis teenuseid osutavad juriidilised isikud.
 6. Võimalike teenuseosutajate nimekiri.

Taotluseks vajalikud dokumendid:

 • Kõigepealt tuleb sõnastada arenguvajadus ja leida sobiv partner.
 • Projektiplaan
 • Taotlusvorm
 • Hinnapakkumised koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega.
 • Lähteülesanne ja selle alusel kaks võrreldavat hinnapakkumist koos teostatavate tegevuste lühikirjeldusega, kui teenus maksab 20 000 ja rohkem eurot
 • Teenusepakkuja isiku CVd
 • Meeskonnaliikmete CVd
 • Bilanss ja kasumiaruanne
 • Majandusaasta aruanne