Ettevõtlustoetused 2024 – milline sobib sinu ettevõttele?

2024. aasta ettevõtlustoetusi mõjutab endiselt Euroopa Liidu rahastusperioodi lõppemine ning uue algus. Toome välja valiku ettevõtlustoetustest, mis on juba praegu avatud, aga ka need, mille voorud alles avanevad.

Meetmete nimekiri:

Ettevõtlustoetused 2024

ALUSTAVA ETTEVÕTTE STARDITOETUS

Toetuse summa:
kuni 20 000 €

Toetuse osakaal:
80%

Starditoetuse taotlemine avatakse uuesti 2024. aastal.

Sellel aastal hakkab rahastust andma EASi ja KredExi ühendasutus EIS. Meetme ettevalmistused soovitakse saada valmis 2024. aasta esimese kvartali lõpuks.
Starditoetuse eesmärgiks on soodustada kasvupotentsiaaliga alustavate ettevõtjate jätkusuutliku müügitulu kasvatamist ja töökohtade loomist.
Huvi korral soovitame meiega juba praegu ühendust võtta.

Aitame meetme avanemisel silma peal hoida ning toetame taotluseks vajalike materjalide koostamisega.

VÄIKESE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME TUGEVDAMINE KAGU-EESTIS

Toetuse summa:

alates 20 000 €

Toetuse osakaal:

kuni 60%

 

.Toetuse eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja uuendusmeelsust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket. Sihtgrupiks on mikro- ja väikeettevõtjast äriühing, kelle püsiv tegevuskoht asub Põlva, Valga või Võru maakonnas ning kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 36 kuud.

 

Kui on huvi täpsemate tingimuste kohta ja soovid toetust taotleda, võta meiega ühendust.

TOOTMISETTEVÕTJA ÄRIMUDELI MUUTMISE TOETUS

Toetuse summa:
roheaudit kuni 10 000 €, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000 €

Toetuse osakaal:
vähemalt 50%

Meetme eesmärk on toetada rohemõtlemise sidumist ettevõtja strateegilise missiooniga. Välist nõustajat kasutades saab välja selgitada ettevõtte hetke rohevõimekuse ning leida mõjusaid viise tootmise kestlikuks arendamiseks. Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kes on tööstusettevõtjad (EMTAK B, C). Sealt on välja arvatud kivi-ja pruunsöe kaevandamine, nafta ja maagaasi tootmine ning tubakatoodete tootmine.

Kui on huvi täpsemate tingimuste kohta, võta meiega ühendust.

ETTEVÕTETE DIGIPÖÖRDE TOETUS

Toetuse summa:
kuni 300 000 €

Toetuse osakaal:
kuni 50%

Meede on hetkel avatud.
Meetme eesmärk on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu. Toetuse tulemusel väheneb inimsekkumise vajadus, suureneb tarneahelate efektiivsus ning ettevõte on digitaalselt küpsem.. Toetust saavad taotleda Eesti äriregistris registreeritud ettevõtted, kelle eelneva kahe majandusaasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot.

Kui on huvi täpsemate tingimuste kohta ja soovid toetust taotleda, võta meiega ühendust.

IDA-VIRU TOETUSED / SUUR JA VÄIKE TOETUS

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetuse (suur) summa:
alates 500 000 €

Ida-Viru VKE-de investeeringutoetuse (väike) summa:
kuni 500 000 €

Suur meede on avatud, väike avaneb märtsis.

Kliimaneutraalsele majandusele üleminek mõjutab Eestis enim Ida-Viru maakonda. Nii suur kui ka väike meede toetavad Ida-Viru majanduse mitmekesistamist. Mõlemad meetmed on avatud jooksvalt.

Huvi korral võta juba praegu ühendust, et alustada dokumentide ettevalmistamisega.

INNOVATSIOONIOSAK

Toetuse summa:
7500 €

Toetuse osakaal:
80%

 

Meede on mõeldud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele ja on suunatud uudsete lahenduste arendamiseks, mille teostamiseks puuduvad taotlejal ressursid, teadmised, oskused või kogemused. Toetust saab taotleda kuni kaks korda.

Mille jaoks?

 • Prototüübi valmistamine
 • Komponentide arendus, testimine ja demonstreerimine
 • Eksperimendid
 • Sertifitseerimine
 • Patendi registreerimine ja õigusalane nõustamine

Võta meiega ühendust, et hinnata, kas toetus võiks sinu ettevõttele sobida.

ARENDUSOSAK

Toetuse summa:
35 000 €

Toetuse osakaal:
70%

 

Meede on mõeldud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes soovib luua uuenduslikku ning kõrgemat lisandväärtust pakkuvat toodet, teenust või tehnoloogiat. Toetust saab taotleda kuni kaks korda.

Mille jaoks?

 • Prototüübi valmistamiseks
 • Komponentide arendamiseks
 • Eksperimentideks
 • Sertifitseerimiseks
 • Patendi registreerimiseks ja õigusalaseks nõustamiseks

Võta meiega ühendust, et hinnata, kas toetus võiks sinu ettevõttele sobida.

LEADER MEETMED

Avatud sõltuvalt tegevusgrupi ajakavast.

2024. aastal on avatud mitmed erinevad LEADER-meetmed. Toetused on avatud piirkonniti ning nende sisud on varieeruvad. Toetust saab taotleda kohaliku tegevusrühma piirkonnas tegutsev mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõte, mittetulundusühing, sihtasutus ja kohaliku omavalitsuse üksus.

Kui on huvi, kus piirkonnas on LEADER meede tulemas või parasjagu avatud, võta meiega ühendust.

PRIA TOETUSED

PRIA meetmetest olid laiemalt ettevõtlusele suunatud meede 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“, mille eesmärk oli toetada maapiirkonna ettevõtlust. Hetkel on PRIA toetused avatud!

Kui otsid infot PRIA meetmetest, võta ühendust ja leiame vastuse koos.

KREDEXI STARDILAEN

Avatud jooksvalt.

KredExi stardilaen on mõeldud väikese- või keskmise suurusega ettevõtetele, kellel on vaja rahastust oma investeeringute ja/või käibevahendite jaoks. Stardilaenul on mitu kasutegurit. Esiteks nõutakse tavapärasest pangalaenust ettevõtjalt vähem tagatisi ning üldjuhul piisab ainult füüsilisest isikust laenusaaja enda isiklikust käendusest. Samuti on kasuteguriks asjaolu, et laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks ainult kuni 25% laenusummast. Stardilaen sobib nii alustavale, tegutsevale kui ka eksportivale ettevõttele.

Kui on huvi täpsemate tingimuste kohta, võta meiega ühendust.

PRIA 6.4 maaelu edendamise toetus 150 000 €

Septembris avaneb taas PRIA meede 6.4 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus. PRIA 6.4 maaelu edendamise toetuse eesmärk on luua eeldused uute töökohtade tekkeks maapiirkonnas väljaspool põllumajandussektorit. Tegu on küllaltki populaarse toetusega, kus iga aasta on taotlejate hulk kasvanud. Seetõttu on oluline, et taotlemise materjalid oleksid võimalikult hästi ette valmistatud. Kui vajad abi taotlemisel, siis meie aitame.

 

Võta meiega ühendust!

 

PRIA Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse ülevaade

PRIA 6.4 maaelu edendamise toetuse suurus on 150 000 € ja osakaal 50% põllumajandustootjal ja mittepõllumajanduslikul ettevõtjal kuni 40%.

Kes saab taotleda ja millised on tüüptingimused?

 • Mikroettevõtted (alla 10 töötajaga ja müügitulu või bilansimaht alla 2 mln €).
 • Ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt 2 aastat.
 • Müügitulu peab mõlemal aastal olema vähemalt 4000 eurot.
 • Majandusaasta aruanded peavad olema äriregistrist kättesaadavad.
 • Ettevõttel ei tohi olla võlgu riigi ees ega pankrotiohtu.
 • Investeeringobjekt asub maapiirkonnas (sh kuni 4000 elanikuga linna ja vallad).

Milleks toetust saab kasutada?

 • Ehitise ehitamine (vaja ehitusprojekti ja ehitusluba või ehitusteatist).
 • Hoone parendamine.
 • Masinate või seadmete ostmine (v.a. sõiduvahendid).
 • Rändkaupluse või selle sisseseade ostmine.

Millised on taotlemiseks vajalikud dokumendid?

 • Ehitamise puhul on vaja ehitusprojekti ja ehitusluba.
 • Ehituspakkumised peavad olema PRIA põhjal.
 • Kui maksumus on 5000 eurot, on vaja esitada 3 võrreldavat pakkumist.
 • Soovitav on lisada finantsprognoosid.

 

Oleme alates 2012. aastast koostanud hinnanguliselt 330 rahastustaotlust ja äriplaani kõikvõimalikest valdkondadest (teenused, transport, tootmine, toitlustus, disain jne).

 

Soovid taotleda? Võta meiega ühendust!

 

Ettevõtlustoetused 2022 – milline sobib sinu ettevõttele?

2022. aasta ettevõtlustoetusi mõjutab üleminek uuele Euroopa Liidu rahastusperioodile. Toome välja valiku ettevõtlustoetustest, mis on juba praegu avatud, aga ka need, mille voorud alles avanevad.

Praegu on avatud järgnevad meetmed:

Aasta jooksul avanevad ettevõtlustoetused:

Ettevõtlustoetused 2022 – praegu avatud meetmed

TUGITEENUS- JA ARENDUSKESKUSTE TOETUS

Toetuse summa:
200 000 €

Toetuse osakaal:
35-65%

Tingimused:
• abikõlbulikkuse perioodil tehakse koostööd kutse- rakenduskõrg- või ülikoolidega teadus- ja arendustegevuse osas;
• projekt kuulub nutika spetsialiseerumise kasvualadesse;
• kohustub looma vähemalt 5 töökohta;
• projekti maksimaalne pikkus 18 kuud.

Toetatakse:
• tegevuse alustamine Eestis ja selle edendamiseks vajaliku põhivara ostmine;
• tegevuskohana kasutatava hoone või selle osa renoveerimine Eestis;
• tegevuseks vajaliku töötaja värbamine;
• töötajate personalikulude maksmine abikõlblikkuse perioodi jooksul;
• tegevuseks vajaliku töötaja tööalane koolitamine.

Tegevused:
• projektiplaani koostamine;
• eelhinnangu saamine;
• taotluse esitamine RTKle.

Loe lähemalt RTK kodulehelt.

INNOVATSIOONIOSAK

Toetuse summa:
6000 €

Toetuse osakaal:
80%

Tingimused:
• väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted;
• VKEd saavad innovaatiliste projektide väljatöötamiseks nõu teadusasustustelt katselaboritelt või intellektuaalomandi ekspertidelt.

Toetatakse:
• prototüübi valmistamisel;
• komponentide arendusel, testimisel ja demonstreerimisel;
• tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamisel, teostatavusuuringu läbiviimisel;
• metroloogia, akrediteerimise, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alal;
• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse õiguskaitsel, uuringuid ja registreerimist.

Tegevused:
• probleemi sõnastamine ja koostööpartneri valimine;
• projektiplaani koostamine;
• taotluse esitamine EASile.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

ARENDUSOSAK

Toetuse summa:
35 000 €

Toetuse osakaal:
70%

Tingimused:
• väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted;
• tulemuseks uuenduslik, innovatiivne, kõrgema lisandväärtusega toote, teenuse või tehnoloogia arendus.

Toetatakse nõustamist:
• prototüübi valmistamisel;
• komponentide arendusel, testimisel ja demonstreerimisel;
• tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamisel, teostatavusuuringu läbiviimisel;
• metroloogia, akrediteerimise, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alal;
• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse õiguskaitsel, uuringuid ja registreerimist.

Toetatakse:
• personalikulu;
• projekti materjalikulu.

Tegevused:
• eelnõustamise läbimine ja probleemi sõnastamine;
• koostööpartnerite leidmine ja projektiplaani koostamine ja esitamine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

ALUSTAVA ETTEVÕTTE STARDITOETUS

Toetuse summa:
15 000 €

Toetuse osakaal:
80%

Tingimused:
• ettevõte on tegutsenud kuni 24 kuud;
• töötajate arv on väiksem kui 10;
• müügitulu ega bilansimaht ei tohi ületada 80 000 eurot;
• kohustub looma kaks uut töökohta.

Toetatakse nõustamist:
• materiaalse põhivara soetamist;
• turunduse- ja personalikulusid;
• rakendustarkvara soetamist või arendamist.

Tegevused:
• äriplaani koostamine;
• eelhinnangu saamine;
• taotluse esitamine RTKle.

Loe lähemalt RTKi kodulehelt.

DIGITALISEERIMISE TEEKAARDI KOOSTAMISE TOETUS

Toetuse summa:
kuni 15 000 €

Toetuse osakaal:
50-70%

Tingimused:
• Eesti äriregistrisse kantud äriühing;
• 2 eelneva aasta keskmine müügitulu Eestis peab olema vähemalt 200 000 eurot.

Toetatakse:
• Digitaliseerimise teekaardi koostamist, mis sisaldab:
  o ülevaadet ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ja protsessidest;
  o hinnangut, milliseid tarneahela kitsakohti saab lahendada;
  o lahenduste tasuvusaega ja mõjule ärimudelile ning majandustulemustele;
  o lahenduste elluviimise kolme aasta tegevuskava.

Tegevused:
• hinnapakkumiste küsimine ja saamine;
• taotluse esitamine EASile;
• digitaalse teekaardi läbiviimine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

TOOTEARENDUSE TOETUS

Toetuse summa:
500 000 €

Toetuse osakaal:
25-45%

Tingimused:
• ettevõte on Eesti äriregistrisse kantud äriühing;
• ettevõtte 2 viimase aasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot.

Toetatakse:
• töötasu ja sellega seotud makse;
• vahendite ja seadmete kulu vastavalt nende kasutusajale projektis;
• tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmist;
• tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamist.

Tegevused:
• ettevõtja peab läbima kohustusliku nõustamise, mille käigus antakse plaanidele eelhinnang;
• taotluse täitmine ja esitamine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

KOHALIKU TEGEVUSGRUPI TOETUS JA LEADER-PROJEKTITOETUS

Toetuse summa:
kuni 200 000 €

Toetuse osakaal:
15-100%

Tingimused:
• kohaliku elu arendamine;
• tegevuspiirkonna elanike arv vahemikus 10 000- 15 000;
• peab tegema investeeringu või projekti ellu viima.

Toetatakse:
• ehitise ehitamist ja parendamist;
• taristuinvesteeringut;
• kavandatava ehitise projekteerimis projekteerimistööd;
• seadmete või muu põhivara ostmine või paigaldamine;
• infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmine ning paigaldamine;
• teostatavusuuringu koostamine;
• tööde, teenuste, kaupade ostmine.

Tegevused:
• hinnapakkumiste küsimine ja saamine;
• taotluse esitamine läbi e-PRIA.

Loe lähemalt PRIA kodulehelt ja vaata, kas sinu piirkonnas on LEADER toetusi tulemas tegevusgruppide koondist maainfo.ee veebilehelt.

SEKTORITEVAHELISE MOBIILSUSE TOETUS

Toetuse summa:
ühes kuus 3264 €
(teadlase tööjõukulu)

Toetuse osakaal:
25-70%

Tingimused:
• Eesti era- või avalikusektori asutus;
• projekt raames võetakse tööle doktori- magistrikraadiga tippspetsialiste/teadlasi;
• saab taotleda jooksvalt kuni 30.06.2022.

Toetatakse:
• projekti, mille raames võetakse tööle teadlane;
• teadlase tööjõukulu.

Tegevused:
• projekti koostamine, mille raames palgatakse teadlane;
• teadlase leidmine ja koostöö arutamine;
• taotluse esitamine RTKle.

Loe lähemalt RTK kodulehelt.

2022. aastal avanevad ettevõtlustoetused

VÄIKESTE PÕLLUMAJANDUS-
ETTEVÕTETE ARENDAMISE TOETUS

Toetuse summa:
15 000 €

Toetuse osakaal:
varieeruv

Avaneb prognoositavalt:
6-21 aprill 2022

Tingimused:
• taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal investeeringutoetust meetmest „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks”;
• taotleja ei ole saanud toetust arengukava tegevuse liigi „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine”;
• peab koostama jooksva majandusaasta ja kahe järgneva aasta äriplaani;
• tegutsenud vähemalt 2 majandusaastat (viimane majandusaasta vähemalt 12 kuud).

Toetatakse:
• põllumajanduslike toodete tootmise arendamise;
• vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest kasutatakse sellise materiaalse vara jaoks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks või töötlemiseks.

Tegevused:
• taotluse ja äriplaani esitamine e-PRIAle;
• projekti elluviimine.

Loe lähemalt PRIA kodulehelt.

MIKRO- JA VÄIKEETTEVÕTJATE PÕLLUMAJANDUS-
TOODETE TÖÖTLEMISE JA TURUSTAMISE INVESTEERINGUTOETUS

Toetuse summa:
750 000 €

Toetuse osakaal:
15-45%

Avaneb prognoositavalt:
mais

Tingimused:
• väikese suurusega ettevõtja või mikroettevõtja;
• põhitegevuseks toiduainete tootmine või joogitootmine.

Toetatakse:
• investeeringutest ehitusse ja/või seadmetesse.

Tegevused:
• taotluse täitmine ja esitamine e-PRIAle.

Loe lähemalt PRIA kodulehelt.

KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTJATE JA SUURETTEVÕTJATE PÕLLUMAJANDUS-
TOODETE TÖÖTLEMISE NING TURUSTAMISE INVESTEERINGUTOETUS

Toetuse summa:
3 000 000 €

Toetuse osakaal:
15-35%

Avaneb prognoositavalt:
aasta II pooles

Tingimused:
• keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja;
• põhitegevuseks toiduainete tootmine või joogitootmine.

Toetatakse:
• investeeringutest seadmetesse (võimalik ehituse lisandumine).

Tegevused:
• taotluse täitmine ja esitamine e-PRIAle.

Loe lähemalt PRIA kodulehelt.

Ettevõtlustoetused 2021 – milline sobib sinu ettevõttele?

2021. aastal toimub üleminek uuele Euroopa Liidu rahastusperioodile. Selle käigus saavad läbi mitmed juba tuttavad ettevõtlustoetused, ent tuleb juurde ka uusi. Toome välja ettevõtlustoetused, mis on juba praegu avatud, aga ka need, mille voorud alles avanevad.

Praegu on avatud järgnevad meetmed:

Aasta jooksul avanevad ettevõtlustoetused:

Ettevõtlustoetused 2021 – praegu avatud meetmed

ALUSTAVA ETTVÕTJA STARDITOETUS

Toetuse summa:
15 000 €

Toetuse osakaal:
80%

Tingimused:
• ettevõte on tegutsenud kuni 24 kuud;
• töötajate arv on väiksem kui 10;
• müügitulu ega bilansimaht ei tohi ületada 80 000 eurot;
• kohustub looma kaks uut töökohta.

Toetatakse:
• materiaalse põhivara soetamist;
• turunduse- ja personalikulusid;
• rakendustarkvara soetamist või arendamist.

Tegevused:
• äriplaani koostamine;
• eelhinnangu saamine;
• taotluse esitamine RTKle.

Loe lähemalt RTK kodulehelt.

ETTEVÕTTE ARENGUPROGRAMM


Toetuse summa:
kuni 500 000 €

Toetuse osakaal:
25-45%

Tingimused:
• tööstus- või nutika spetsialiseerume ettevõte;
• vähemalt 3 aastat tegutsenud;
• 8 või enama töötajaga;
• on olemas ekspordikogemus või käive on kasvanud viimasel 3 aastal vähemalt 5%.

Toetatakse:
• personali ja protsesside arendamist;
• müügi- ja turundustegevusi;
• toote- ja teenuse arendamist;
• seadmete soetamist.

Tegevused:
• olukorra ja arenguvajaduste kaardistamine (1-2 nädalat);
• arenguplaani ettevalmistus ja koostamine (kuni 6 kuud);
• arenguplaani elluviimine (kuni 3 aastat).

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

INNOVATSIOONIOSAK


Toetuse summa:
6000 €

Toetuse osakaal:
80%

Tingimused:
• väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted;
• VKEd saavad innovaatiliste projektide väljatöötamiseks nõu teadusasustustelt katselaboritelt või intellektuaalomandi ekspertidelt.

Toetatakse nõustamist:
• prototüübi valmistamisel;
• komponentide arendusel, testimisel ja demonstreerimisel;
• tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamisel, teostatavusuuringu läbiviimisel;
• metroloogia, akrediteerimise, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alal;
• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse õiguskaitsel, uuringuid ja registreerimist.

Tegevused:
• probleemi sõnastamine ja koostööpartneri valimine;
• projektiplaani koostamine;
• taotluse esitamine EASile.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

ARENDUSOSAK


Toetuse summa:
35 000 €

Toetuse osakaal:
70%

Tingimused:
• väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted;
• tulemuseks uuenduslik, innovatiivne, kõrgema lisandväärtusega toote, teenuse või tehnoloogia arendus.

Toetatakse nõustamist:
• prototüübi valmistamisel;
• komponentide arendusel, testimisel ja demonstreerimisel;
• tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamisel, teostatavusuuringu läbiviimisel;
• metroloogia, akrediteerimise, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alal;
• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse õiguskaitsel, uuringuid ja registreerimist;

Toetatakse:
• personalikulu;
• projekti materjalikulu.

Tegevused:
• eelnõustamise läbimine ja probleemi sõnastamine;
• koostööpartnerite leidmine ja projektiplaani koostamine ja esitamine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

SEKTORITEVAHELISE MOBIILSUSE TOETAMINE

Toetuse summa:
ühes kuus 3264 €
(teadlase tööjõukulu)

Toetuse osakaal:
70%

Tingimused:
• Eesti era- või avalikusektori asutus;
• projekt raames võetakse tööle doktorikraadiga isikuid;
• saab taotleda jooksvalt kuni 30.11.2021.

Toetatakse:
• projekti, mille raames võetakse tööle teadlane;
• teadlase tööjõukulu.

Tegevused:
• projekti koostamine, mille raames palgatakse teadlane;
• teadlase leidmine ja koostöö arutamine;
• taotluse esitamine RTKle.

Loe lähemalt RTK kodulehelt.

DIGITALISEERIMISE TEEKAARDI KOOSTAMISE TOETUS

Toetuse summa:
kuni 15 000 €

Toetuse osakaal:
50–70%)

Tingimused:
• Eesti äriregistrisse kantud äriühing;
• 2 eelneva aasta keskmine müügitulu Eestis peab olema vähemalt 200 000 eurot.

Toetatakse:
• Digitaliseerimise teekaardi koostamist, mis sisaldab:
  o ülevaadet ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ja protsessidest;
  o hinnangut, milliseid tarneahela kitsakohti saab lahendada;
  o lahenduste tasuvusaega ja mõjule ärimudelile ning majandustulemustele;
  o vähemalt ühe lahenduse lähteülesannet.

Tegevused:
• hinnapakkumiste küsimine ja saamine;
• taotluse esitamine EASile;
• digitaalse teekaardi läbiviimine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

IDA-VIRUMAA TÖÖSTUS-INVESTEERINGUTE TOETAMINE

Toetuse summa:
90 000 – 990 000 €

Toetuse osakaal:
25-45%

Avaneb
20.05-30.09.2021

Tingimused:
• taotluse esitamise tähtpäevaks Äriregistrisse kantud äriühing;
• projekt peab kuuluma töötleva tööstuse sektorisse, EMTAK C;
• Investeeringu asukoht on Ida-Virumaa;
• tuleb luua töötleva tööstuse sektori keskmisest kõrgema palgaga töökohti.

Toetatakse:
• alginvesteeringuid ja võrkudega liitumist;
• materiaalse põhivara soetamise kulu;
• hoonete ja rajatiste ehitamist.

Tegevused:
• projektiplaani koostamine ja eelhinnangu saamine RTKlt;
• taotluse materjalide koostamine ja esitamine RTKle.

Loe lähemalt RTK kodulehelt.

2021. aastal avanevad ettevõtlustoetused

TOOTEARENDUSE TOETUS

Toetuse summa:
500 000 €

Toetuse osakaal:
45-75%

Avaneb prognoositavalt:
juunis (siis selguvad ka täpsed tingimused)

Tingimused:
• ettevõte on Eesti äriregistrisse kantud äriühing;
• ettevõtte 2 viimase aasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot.

Toetatakse:
• töötasu ja sellega seotud makse;
• vahendite ja seadmete kulu vastavalt nende kasutusajale projektis;
• tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmist;
• tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamist.

Tegevused:
• ettevõtja peab läbima kohustusliku nõustamise, mille käigus antakse plaanidele eelhinnang;
• taotluse täitmine ja esitamine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

PRIA TOETUS TOIDU- JA JOOGITÖÖSTUSE VÄIKEETTEVÕTETELE

Toetuse summa:
500 000 €

Toetuse osakaal:
45%

Avaneb prognoositavalt:
aasta II pooles

Tingimused:
• Toidu- ja joogitööstuse väikeettevõtted.

Toetatakse:
• investeeringutest ehitusse ja/või seadmetesse.

Tegevused:
• taotluse täitmine ja esitamine.

PRIA TOETUS TOIDU- JA JOOGITÖÖSTUSE KESKMISTELE JA SUURETTEVÕTETELE

Toetuse summa:
2 000 000 €

Toetuse osakaal:
25-35%

Avaneb prognoositavalt:
aasta II pooles

Tingimused:
• Toidu- ja joogitööstuse keskmised ja suurettevõtted.

Toetatakse:
• investeeringutest seadmetesse (võimalik ehituse lisandumine).

Tegevused:
• taotluse täitmine ja esitamine.

EESTI – NORRA KOOSTÖÖPROGRAMM GREEN ICT

Toetuse summa:
200 000 – 700 000 €

Toetuse osakaal:
50%

Avaneb:
sügisel (siis selguvad ka täpsemad tingimused)

Tingimused:
• toetus on eraettevõtetele.

Tulemas on:
• tervisetehnoloogiate taotlusvoor, kus toetatakse uuenduslike toodete, teenuste ja protsesside arendamist tervisetehnoloogiate valdkonnas, mis toetab infotehnoloogilist arendustegevust tervishoiusektoris.

Tegevused:
• projektiplaani ja dokumentatsiooni koostamine ja esitamine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.