Ettevõtlustoetused 2021 – milline sobib sinu ettevõttele?

2021. aastal toimub üleminek uuele Euroopa Liidu rahastusperioodile. Selle käigus saavad läbi mitmed juba tuttavad ettevõtlustoetused, ent tuleb juurde ka uusi. Toome välja ettevõtlustoetused, mis on juba praegu avatud, aga ka need, mille voorud alles avanevad.

Praegu on avatud järgnevad meetmed:

Aasta jooksul avanevad ettevõtlustoetused:

Ettevõtlustoetused 2021 – praegu avatud meetmed

ALUSTAVA ETTVÕTJA STARDITOETUS

Toetuse summa:
15 000 €

Toetuse osakaal:
80%

Tingimused:
• ettevõte on tegutsenud kuni 24 kuud;
• töötajate arv on väiksem kui 10;
• müügitulu ega bilansimaht ei tohi ületada 80 000 eurot;
• kohustub looma kaks uut töökohta.

Toetatakse:
• materiaalse põhivara soetamist;
• turunduse- ja personalikulusid;
• rakendustarkvara soetamist või arendamist.

Tegevused:
• äriplaani koostamine;
• eelhinnangu saamine;
• taotluse esitamine RTKle.

Loe lähemalt RTK kodulehelt.

ETTEVÕTTE ARENGUPROGRAMM


Toetuse summa:
kuni 500 000 €

Toetuse osakaal:
25-45%

Tingimused:
• tööstus- või nutika spetsialiseerume ettevõte;
• vähemalt 3 aastat tegutsenud;
• 8 või enama töötajaga;
• on olemas ekspordikogemus või käive on kasvanud viimasel 3 aastal vähemalt 5%.

Toetatakse:
• personali ja protsesside arendamist;
• müügi- ja turundustegevusi;
• toote- ja teenuse arendamist;
• seadmete soetamist.

Tegevused:
• olukorra ja arenguvajaduste kaardistamine (1-2 nädalat);
• arenguplaani ettevalmistus ja koostamine (kuni 6 kuud);
• arenguplaani elluviimine (kuni 3 aastat).

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

INNOVATSIOONIOSAK


Toetuse summa:
6000 €

Toetuse osakaal:
80%

Tingimused:
• väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted;
• VKEd saavad innovaatiliste projektide väljatöötamiseks nõu teadusasustustelt katselaboritelt või intellektuaalomandi ekspertidelt.

Toetatakse nõustamist:
• prototüübi valmistamisel;
• komponentide arendusel, testimisel ja demonstreerimisel;
• tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamisel, teostatavusuuringu läbiviimisel;
• metroloogia, akrediteerimise, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alal;
• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse õiguskaitsel, uuringuid ja registreerimist.

Tegevused:
• probleemi sõnastamine ja koostööpartneri valimine;
• projektiplaani koostamine;
• taotluse esitamine EASile.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

ARENDUSOSAK


Toetuse summa:
35 000 €

Toetuse osakaal:
70%

Tingimused:
• väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted;
• tulemuseks uuenduslik, innovatiivne, kõrgema lisandväärtusega toote, teenuse või tehnoloogia arendus.

Toetatakse nõustamist:
• prototüübi valmistamisel;
• komponentide arendusel, testimisel ja demonstreerimisel;
• tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamisel, teostatavusuuringu läbiviimisel;
• metroloogia, akrediteerimise, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alal;
• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse õiguskaitsel, uuringuid ja registreerimist;

Toetatakse:
• personalikulu;
• projekti materjalikulu.

Tegevused:
• eelnõustamise läbimine ja probleemi sõnastamine;
• koostööpartnerite leidmine ja projektiplaani koostamine ja esitamine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

SEKTORITEVAHELISE MOBIILSUSE TOETAMINE

Toetuse summa:
ühes kuus 3264 €
(teadlase tööjõukulu)

Toetuse osakaal:
70%

Tingimused:
• Eesti era- või avalikusektori asutus;
• projekt raames võetakse tööle doktorikraadiga isikuid;
• saab taotleda jooksvalt kuni 30.11.2021.

Toetatakse:
• projekti, mille raames võetakse tööle teadlane;
• teadlase tööjõukulu.

Tegevused:
• projekti koostamine, mille raames palgatakse teadlane;
• teadlase leidmine ja koostöö arutamine;
• taotluse esitamine RTKle.

Loe lähemalt RTK kodulehelt.

DIGITALISEERIMISE TEEKAARDI KOOSTAMISE TOETUS

Toetuse summa:
kuni 15 000 €

Toetuse osakaal:
50–70%)

Tingimused:
• Eesti äriregistrisse kantud äriühing;
• 2 eelneva aasta keskmine müügitulu Eestis peab olema vähemalt 200 000 eurot.

Toetatakse:
• Digitaliseerimise teekaardi koostamist, mis sisaldab:
  o ülevaadet ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ja protsessidest;
  o hinnangut, milliseid tarneahela kitsakohti saab lahendada;
  o lahenduste tasuvusaega ja mõjule ärimudelile ning majandustulemustele;
  o vähemalt ühe lahenduse lähteülesannet.

Tegevused:
• hinnapakkumiste küsimine ja saamine;
• taotluse esitamine EASile;
• digitaalse teekaardi läbiviimine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

IDA-VIRUMAA TÖÖSTUS-INVESTEERINGUTE TOETAMINE

Toetuse summa:
90 000 – 990 000 €

Toetuse osakaal:
25-45%

Avaneb
20.05-30.09.2021

Tingimused:
• taotluse esitamise tähtpäevaks Äriregistrisse kantud äriühing;
• projekt peab kuuluma töötleva tööstuse sektorisse, EMTAK C;
• Investeeringu asukoht on Ida-Virumaa;
• tuleb luua töötleva tööstuse sektori keskmisest kõrgema palgaga töökohti.

Toetatakse:
• alginvesteeringuid ja võrkudega liitumist;
• materiaalse põhivara soetamise kulu;
• hoonete ja rajatiste ehitamist.

Tegevused:
• projektiplaani koostamine ja eelhinnangu saamine RTKlt;
• taotluse materjalide koostamine ja esitamine RTKle.

Loe lähemalt RTK kodulehelt.

2021. aastal avanevad ettevõtlustoetused

TOOTEARENDUSE TOETUS

Toetuse summa:
500 000 €

Toetuse osakaal:
45-75%

Avaneb prognoositavalt:
juunis (siis selguvad ka täpsed tingimused)

Tingimused:
• ettevõte on Eesti äriregistrisse kantud äriühing;
• ettevõtte 2 viimase aasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot.

Toetatakse:
• töötasu ja sellega seotud makse;
• vahendite ja seadmete kulu vastavalt nende kasutusajale projektis;
• tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmist;
• tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamist.

Tegevused:
• ettevõtja peab läbima kohustusliku nõustamise, mille käigus antakse plaanidele eelhinnang;
• taotluse täitmine ja esitamine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

PRIA TOETUS TOIDU- JA JOOGITÖÖSTUSE VÄIKEETTEVÕTETELE

Toetuse summa:
500 000 €

Toetuse osakaal:
45%

Avaneb prognoositavalt:
aasta II pooles

Tingimused:
• Toidu- ja joogitööstuse väikeettevõtted.

Toetatakse:
• investeeringutest ehitusse ja/või seadmetesse.

Tegevused:
• taotluse täitmine ja esitamine.

PRIA TOETUS TOIDU- JA JOOGITÖÖSTUSE KESKMISTELE JA SUURETTEVÕTETELE

Toetuse summa:
2 000 000 €

Toetuse osakaal:
25-35%

Avaneb prognoositavalt:
aasta II pooles

Tingimused:
• Toidu- ja joogitööstuse keskmised ja suurettevõtted.

Toetatakse:
• investeeringutest seadmetesse (võimalik ehituse lisandumine).

Tegevused:
• taotluse täitmine ja esitamine.

EESTI – NORRA KOOSTÖÖPROGRAMM GREEN ICT

Toetuse summa:
200 000 – 700 000 €

Toetuse osakaal:
50%

Avaneb:
sügisel (siis selguvad ka täpsemad tingimused)

Tingimused:
• toetus on eraettevõtetele.

Tulemas on:
• tervisetehnoloogiate taotlusvoor, kus toetatakse uuenduslike toodete, teenuste ja protsesside arendamist tervisetehnoloogiate valdkonnas, mis toetab infotehnoloogilist arendustegevust tervishoiusektoris.

Tegevused:
• projektiplaani ja dokumentatsiooni koostamine ja esitamine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

Liitu uudiskirjaga