Ettevõtlustoetused 2022 – milline sobib sinu ettevõttele?

2022. aasta ettevõtlustoetusi mõjutab üleminek uuele Euroopa Liidu rahastusperioodile. Toome välja valiku ettevõtlustoetustest, mis on juba praegu avatud, aga ka need, mille voorud alles avanevad.

Praegu on avatud järgnevad meetmed:

Aasta jooksul avanevad ettevõtlustoetused:

Ettevõtlustoetused 2022 – praegu avatud meetmed

TUGITEENUS- JA ARENDUSKESKUSTE TOETUS

Toetuse summa:
200 000 €

Toetuse osakaal:
35-65%

Tingimused:
• abikõlbulikkuse perioodil tehakse koostööd kutse- rakenduskõrg- või ülikoolidega teadus- ja arendustegevuse osas;
• projekt kuulub nutika spetsialiseerumise kasvualadesse;
• kohustub looma vähemalt 5 töökohta;
• projekti maksimaalne pikkus 18 kuud.

Toetatakse:
• tegevuse alustamine Eestis ja selle edendamiseks vajaliku põhivara ostmine;
• tegevuskohana kasutatava hoone või selle osa renoveerimine Eestis;
• tegevuseks vajaliku töötaja värbamine;
• töötajate personalikulude maksmine abikõlblikkuse perioodi jooksul;
• tegevuseks vajaliku töötaja tööalane koolitamine.

Tegevused:
• projektiplaani koostamine;
• eelhinnangu saamine;
• taotluse esitamine RTKle.

Loe lähemalt RTK kodulehelt.

INNOVATSIOONIOSAK

Toetuse summa:
6000 €

Toetuse osakaal:
80%

Tingimused:
• väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted;
• VKEd saavad innovaatiliste projektide väljatöötamiseks nõu teadusasustustelt katselaboritelt või intellektuaalomandi ekspertidelt.

Toetatakse:
• prototüübi valmistamisel;
• komponentide arendusel, testimisel ja demonstreerimisel;
• tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamisel, teostatavusuuringu läbiviimisel;
• metroloogia, akrediteerimise, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alal;
• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse õiguskaitsel, uuringuid ja registreerimist.

Tegevused:
• probleemi sõnastamine ja koostööpartneri valimine;
• projektiplaani koostamine;
• taotluse esitamine EASile.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

ARENDUSOSAK

Toetuse summa:
35 000 €

Toetuse osakaal:
70%

Tingimused:
• väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted;
• tulemuseks uuenduslik, innovatiivne, kõrgema lisandväärtusega toote, teenuse või tehnoloogia arendus.

Toetatakse nõustamist:
• prototüübi valmistamisel;
• komponentide arendusel, testimisel ja demonstreerimisel;
• tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamisel, teostatavusuuringu läbiviimisel;
• metroloogia, akrediteerimise, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alal;
• patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse õiguskaitsel, uuringuid ja registreerimist.

Toetatakse:
• personalikulu;
• projekti materjalikulu.

Tegevused:
• eelnõustamise läbimine ja probleemi sõnastamine;
• koostööpartnerite leidmine ja projektiplaani koostamine ja esitamine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

ALUSTAVA ETTEVÕTTE STARDITOETUS

Toetuse summa:
15 000 €

Toetuse osakaal:
80%

Tingimused:
• ettevõte on tegutsenud kuni 24 kuud;
• töötajate arv on väiksem kui 10;
• müügitulu ega bilansimaht ei tohi ületada 80 000 eurot;
• kohustub looma kaks uut töökohta.

Toetatakse nõustamist:
• materiaalse põhivara soetamist;
• turunduse- ja personalikulusid;
• rakendustarkvara soetamist või arendamist.

Tegevused:
• äriplaani koostamine;
• eelhinnangu saamine;
• taotluse esitamine RTKle.

Loe lähemalt RTKi kodulehelt.

DIGITALISEERIMISE TEEKAARDI KOOSTAMISE TOETUS

Toetuse summa:
kuni 15 000 €

Toetuse osakaal:
50-70%

Tingimused:
• Eesti äriregistrisse kantud äriühing;
• 2 eelneva aasta keskmine müügitulu Eestis peab olema vähemalt 200 000 eurot.

Toetatakse:
• Digitaliseerimise teekaardi koostamist, mis sisaldab:
  o ülevaadet ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ja protsessidest;
  o hinnangut, milliseid tarneahela kitsakohti saab lahendada;
  o lahenduste tasuvusaega ja mõjule ärimudelile ning majandustulemustele;
  o lahenduste elluviimise kolme aasta tegevuskava.

Tegevused:
• hinnapakkumiste küsimine ja saamine;
• taotluse esitamine EASile;
• digitaalse teekaardi läbiviimine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

TOOTEARENDUSE TOETUS

Toetuse summa:
500 000 €

Toetuse osakaal:
25-45%

Tingimused:
• ettevõte on Eesti äriregistrisse kantud äriühing;
• ettevõtte 2 viimase aasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot.

Toetatakse:
• töötasu ja sellega seotud makse;
• vahendite ja seadmete kulu vastavalt nende kasutusajale projektis;
• tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmist;
• tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamist.

Tegevused:
• ettevõtja peab läbima kohustusliku nõustamise, mille käigus antakse plaanidele eelhinnang;
• taotluse täitmine ja esitamine.

Loe lähemalt EASi kodulehelt.

KOHALIKU TEGEVUSGRUPI TOETUS JA LEADER-PROJEKTITOETUS

Toetuse summa:
kuni 200 000 €

Toetuse osakaal:
15-100%

Tingimused:
• kohaliku elu arendamine;
• tegevuspiirkonna elanike arv vahemikus 10 000- 15 000;
• peab tegema investeeringu või projekti ellu viima.

Toetatakse:
• ehitise ehitamist ja parendamist;
• taristuinvesteeringut;
• kavandatava ehitise projekteerimis projekteerimistööd;
• seadmete või muu põhivara ostmine või paigaldamine;
• infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmine ning paigaldamine;
• teostatavusuuringu koostamine;
• tööde, teenuste, kaupade ostmine.

Tegevused:
• hinnapakkumiste küsimine ja saamine;
• taotluse esitamine läbi e-PRIA.

Loe lähemalt PRIA kodulehelt ja vaata, kas sinu piirkonnas on LEADER toetusi tulemas tegevusgruppide koondist maainfo.ee veebilehelt.

SEKTORITEVAHELISE MOBIILSUSE TOETUS

Toetuse summa:
ühes kuus 3264 €
(teadlase tööjõukulu)

Toetuse osakaal:
25-70%

Tingimused:
• Eesti era- või avalikusektori asutus;
• projekt raames võetakse tööle doktori- magistrikraadiga tippspetsialiste/teadlasi;
• saab taotleda jooksvalt kuni 30.06.2022.

Toetatakse:
• projekti, mille raames võetakse tööle teadlane;
• teadlase tööjõukulu.

Tegevused:
• projekti koostamine, mille raames palgatakse teadlane;
• teadlase leidmine ja koostöö arutamine;
• taotluse esitamine RTKle.

Loe lähemalt RTK kodulehelt.

2022. aastal avanevad ettevõtlustoetused

VÄIKESTE PÕLLUMAJANDUS-
ETTEVÕTETE ARENDAMISE TOETUS

Toetuse summa:
15 000 €

Toetuse osakaal:
varieeruv

Avaneb prognoositavalt:
6-21 aprill 2022

Tingimused:
• taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal investeeringutoetust meetmest „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks”;
• taotleja ei ole saanud toetust arengukava tegevuse liigi „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine”;
• peab koostama jooksva majandusaasta ja kahe järgneva aasta äriplaani;
• tegutsenud vähemalt 2 majandusaastat (viimane majandusaasta vähemalt 12 kuud).

Toetatakse:
• põllumajanduslike toodete tootmise arendamise;
• vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest kasutatakse sellise materiaalse vara jaoks, mida saab kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks või töötlemiseks.

Tegevused:
• taotluse ja äriplaani esitamine e-PRIAle;
• projekti elluviimine.

Loe lähemalt PRIA kodulehelt.

MIKRO- JA VÄIKEETTEVÕTJATE PÕLLUMAJANDUS-
TOODETE TÖÖTLEMISE JA TURUSTAMISE INVESTEERINGUTOETUS

Toetuse summa:
750 000 €

Toetuse osakaal:
15-45%

Avaneb prognoositavalt:
mais

Tingimused:
• väikese suurusega ettevõtja või mikroettevõtja;
• põhitegevuseks toiduainete tootmine või joogitootmine.

Toetatakse:
• investeeringutest ehitusse ja/või seadmetesse.

Tegevused:
• taotluse täitmine ja esitamine e-PRIAle.

Loe lähemalt PRIA kodulehelt.

KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTJATE JA SUURETTEVÕTJATE PÕLLUMAJANDUS-
TOODETE TÖÖTLEMISE NING TURUSTAMISE INVESTEERINGUTOETUS

Toetuse summa:
3 000 000 €

Toetuse osakaal:
15-35%

Avaneb prognoositavalt:
aasta II pooles

Tingimused:
• keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja;
• põhitegevuseks toiduainete tootmine või joogitootmine.

Toetatakse:
• investeeringutest seadmetesse (võimalik ehituse lisandumine).

Tegevused:
• taotluse täitmine ja esitamine e-PRIAle.

Loe lähemalt PRIA kodulehelt.

Liitu uudiskirjaga